Category Archives: Devotionale.ro

Hristos, Capul bisericii

În Noul Testament, relaţia dintre Hristos şi biserica Sa este ilustrată printr-o metaforă – biserica este trupul lui Hristos. Biserica depinde de El pentru însăşi existenţa ei. El este Capul (Coloseni 1:18, Efeseni 1:22) şi Sursa ei de viaţă. Fără El, ea nu ar exista. Biserica îşi trage identitatea din Hristos, deoarece El este Temelia, […]

Un gând de încheiere

„«De aceea, Sabatul este fundamentul închinării la Dumnezeu, deoarece ne învaţă acest mare adevăr în modul cel mai impresionant şi nicio altă instituţie nu face lucrul acesta. Adevărata bază a închinării la Dumnezeu, nu numai în ziua a şaptea, ci a închinării în general, o constituie deosebirea dintre Creator şi fiinţele create. Acest mare fapt […]

Frângerea pâinii şi rugăciunile

Primii creştini, deşi au avut unele probleme, au fost uniţi în credinţa în Isus şi în adevărul pe care El li-l încredinţase ca să-l vestească în lume, în „adevărul prezent” cum l-a numit Petru (2 Petru 1:12, în engl.). Uniţi astfel în adevăr, şi-au exprimat unitatea în mai multe moduri. „Ei stăruiau… în frângerea pâinii […]

Studiul biblic şi părtăşia

5. Care sunt elementele închinării în biserica creştină primară? Faptele 2:42 Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. Încă din primele zile ale existenţei bisericii, închinarea a avut ca element principal studiul Cuvântului. Primii creştini studiau Scripturile cu perseverenţă ca să vadă ce spun ele despre Isus Mesia. […]

Solia primului înger

Adventiştii de ziua a şaptea consideră că soliile celor trei îngeri din Apocalipsa 14:6–12 descriu misiunea lor şi esenţa mesajului lor de dinaintea revenirii lui Isus (Apocalipsa 14:14–20). Ele conţin mesaje care trebuie spuse „cu glas tare” tuturor locuitorilor pământului. 4. Care este solia primului înger? Apocalipsa 14:6–7 6. Şi am văzut un alt înger, […]

Minuni în ambalaje

Aleargă, şi nu obosesc. – Isaia 40:31 Harul care ne susţine permanent este unul dintre cele mai pregnante răspunsuri la rugăciune, una dintre cele mai mari minuni. Poate că nu pare o minune, dar, după părerea mea, este una dintre cele mai mari şi mai rodnice bucurii ale creştinismului. Harul este capacitatea de a rămâne […]

Un gând de încheiere

„Când Hristos locuieşte în sufletul lucrătorilor, când egoismul este mort, când nu există nicio rivalitate, nicio luptă pentru supremaţie, când există unitate, când ei se sfinţesc, aşa încât dragostea unul faţă de altul este văzută şi simţită, atunci ploaia harului Duhului Sfânt va veni asupra lor tot aşa de sigur cum este faptul că făgăduinţa […]