Category Archives: Devotionale.ro

Înapoi, în Listra

Luca derulează evenimentele rapid înainte, parcă nerăbdător să dezvăluie că Pavel s-a întors în Derbe şi în Listra. Despre Siria şi Cilicia, nu menţionează decât că a străbătut aceste zone şi a întărit bisericile de acolo (Faptele 15:41). 1. Ce ne spune decizia lui Pavel dea-l supune circumciziei pe Timotei, despre tactul lui în lucrarea […]

Un gând de încheiere

„În general, convertiţii iudei nu erau dispuşi să se mişte atât de re- pede, pe cât le deschidea calea providenţa lui Dumnezeu. Ca urmare a lucrării apostolilor printre neamuri, era clar că nou-convertiţii dintre aceştia din urmă aveau să îi întreacă cu mult la număr pe convertiţii dintre iudei. Iudeii se temeau că, dacă restricţiile […]

Scrisoarea de la Ierusalim

7. Ce măsuri suplimentare a luat biserica din Ierusalim în legătură cu hotărârea conciliului? Faptele 15:22-29 22. Atunci apostolii şi prezbiterii şi întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câţiva dintre ei şi să-i trimită la Antiohia, împreună cu Pavel şi Barnaba. Şi au ales pe Iuda, zis şi Barsaba, şi pe Sila, […]

Hotărârea apostolilor

6. Care sunt cele patru cerinţe propuse să fie obligatorii pentru convertiţii din alte popoare? Faptele 15:28,29 28. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, 29. adică: să vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi de […]

Dezbaterea

4. Ce idei a prezentat Petru în cadrul dezbaterii din Ierusalim? Faptele 15:7-11 7. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru şi le-a zis: „Fraţilor, ştiţi că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca, prin gura mea, Neamurile să audă cuvântul Evangheliei şi să creadă. 8. […]

Circumcizia

Un motiv major de dispută în acest conflict îl constituia circumcizia. Ritualul acesta nu fusese instituit de oameni (compară cu Matei 15:2,9), ci fusese poruncit de Dumnezeu Însuşi ca semn al legământului Său cu descendenţii lui Avraam, poporul Său ales (Geneza 17:9-14). 2. În afară de nou-născuţii israeliţi, cine altcineva trebuia să se mai supună […]

Motivul disputei

Încă de la începuturile ei, biserica din Antiohia a fost compusă din evrei şi din străini necircumcişi (Faptele 11:19-21; Galateni 2:11-13) care trăiau se pare în bună înţelegere unii cu alţii. Armonia dintre ei a fost însă tulburată în momentul sosirii unui grup de credincioşi din Ierusalim. 1. Cu ce problemă s-a confruntat biserica? Faptele […]

Un gând de încheiere

„În timpul vieţii Sale pe pământ, Hristos a căutat să-i scoată pe iudei din exclusivismul lor. Convertirea sutaşului şi a femeii sirofeniciene erau rezultatele lucrării Sale directe cu oameni care nu erau din Israel. Venise acum timpul pentru o lucrare activă şi continuă printre neamuri, din rândul cărora comunităţi întregi au primit Evanghelia cu bucurie […]