Category Archives: Devotionale.ro

Un gând de încheiere

Noi putem avea asigurarea mântuirii, dar trebuie să ne ferim de încumetare. Există oare o falsă asigurare a mântuirii? Da, există. Isus ne-a avertizat: „Nu oricine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu, care este în ceruri. Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: «Doamne, Doamne! N-am […]

Evanghelia veşnică

5. Citeşte Apocalipsa 14:6,7. Ce este această „Evanghelie veşnică”? Apocalipsa 14:6-7 6. Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. 7. El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci […]

Pata roșie

„Chiar dacă te-ai spăla cu silitră, chiar dacă ai da cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămâne scrisă înaintea Mea” zice Domnul Dumnezeu. – Ieremia 2:22 Într-o seară acum câţiva ani, am luat masa în oraş împreună cu nişte prieteni şi, când m-am întors acasă, am descoperit pe frumoasa mea cămaşă albă o pată […]

Dragostea Duhului

Scriptura arată că Duhul Sfânt este o persoană. Creştinii sunt botezaţi şi în Numele Său (Matei 28:19). Duhul Îl proslăveşte pe Hristos (Ioan 16:14). Duhul îi convinge pe oameni de păcat (Ioan 16:8). El Se poate întrista (Efeseni 4:30). El este Mângâietorul (Ioan 14:16) sau, potrivit altor versiuni, Ajutorul, Sfătuitorul. El ne învaţă (Luca 12:12), […]

Dragostea lui Hristos

Păcatul a creat o prăpastie uriaşă între omenire şi Dumnezeu. Dacă nu se găsea cineva care să o acopere, omenirea era sortită pieirii. Iar rezolvarea problemei păcatului şi repunerea omenirii căzute în legătură cu Dumnezeul cel drept şi sfânt păreau extrem de dificile. Cineva etern şi divin ca Dumnezeu Însuşi trebuia să devină om şi, […]

Dragostea Tatălui

Cu puţin înainte de răstignire, Isus le-a spus ucenicilor că oamenii pot veni la Tatăl doar prin El. 1. Care a fost cererea lui Filip şi ce i-a răspuns Domnul? Ce învăţăm de aici despre Tatăl? Ce concepţii greşite despre Dumnezeu ar trebui să fie clarificate de răspunsul Său? Ioan 14:8,9 8. „Doamne”, I-a zis […]

Un gând de încheiere

„În Apocalipsa, sunt zugrăvite lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Însuși numele dat paginilor ei inspirate – «Apocalipsa (Descoperirea)» – contrazice declaraţia că ar fi o carte sigilată. O descoperire este ceva ce este dat pe faţă. Domnul Isus Însuși i-a dezvăluit servului Său tainele cuprinse în această carte și planul Său este ca ele să […]

Hristos în Apocalipsa (2)

8. Ce declară Isus despre Sine în Apocalipsa 1:11,17,18? Apocalipsa 1:11,17,18 11. Care zicea: „Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă. Ce vezi, scrie într-o carte şi trimite-o celor şapte biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia şi Laodiceea.” 17. Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca […]